• Không đổ lỗi cho người khác

    Không đổ lỗi cho người khác

    Hãy luôn giữ mình không xuống tinh thần, điềm tĩnh thấu hiểu rằng “nếu hành động vô tư không vụ lợi thì kết quả sẽ mang lại hạnh phúc”. Quan trọng là giữ khả năng hiểu vấn đề và có lý do khi làm điều tốt như vậy.